Ahad, 27 Jun 2010

Tajuk
Memantapkan Guru Cemerlang Selaras Dengan Visi dan Misi KPM

Oleh

Hj. Osman bin Toroh
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pelajaran Malaysia
Alor Setar, Kedah

Tarikh
23 JUN 2010

Tempat

Bilik Seminar SMK Kuala Nerang

Slogan

GURU CEMERLANG - SEKOLAH GEMILANG - PADANG TERAP TERBILANG


Di akhir taklimat, Guru Cemerlang akan dapat:
 • Memahami konsep Guru Cemerlang
 • Mengetahui tugas dan peranan Guru Cemerlang
 • Mengetahui bidang sumbangan sebagai Guru Cemerlang


MISI KPM
DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara’ AP 96

FPK

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dan segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberiikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara’ AP96

117. Ketua Nazir hendaklah:

(a) bertanggungjawab, dengan kerjasama mana-mana pihak berkuasa yang dilantik oleh Menteri, bagi memastikan bahawa taraf (standard) pengajaran yang memuaskan diwujudkan (is developed) dan dikekalkan di institusi pendidikan.

JNJK menakrifkan standard:

‘suatu nilai tara atau ukur tara atau sukat tara atau aras atau tahap yang ditetapkan atau dikehendaki mesti dicapai mengikut atau memenuhi suatu set kriteria yang ditetapkan’

Objektif/ Konsep Guru Cemerlang

 • Pengiktirafan kepada guru yang cemerlang di bilik darjah
 • Meningkatkan pencapaian kualiti P&P
 • Menjadi role model
 • Meningkatkan motivasi guru
 • Meningkatkan kecemerlangan sekolah
 • Memperluas peluang kenaikan pangkat
 • Naik pangkat tetapi kekal mengajar di bilik darjah
 • Kenaikan pangkat cara ‘laluan Iaju’ (KUP)
 • Kerjaya Sebagai Guru Cermerlang

LALUAN EMAS - (GOLDEN EXPRESS WAY)


Definisi Guru Cemerlang
 • Berpengetahuan
 • Berkemahiran
 • Berkepakaran
 • Berdedikasi
 • Bermotivasi

---------- secara berterusan ---------Ciri-Ciri Guru Cemerlang
 • Peribadi
 • Pengetahuan & Kemahiran
 • Hasil Kerja
 • Komunikasi
 • Potensi
 • Sumbangan Kepada Kemajuan Pendidikan Negara
 • Kriteria Guru Cemerlang Yang Berkesan

Peribadi
 • Komited terhadap visi, misi dan etika sekolah
 • Komited kepada tugas dan tanggungjawab
 • Mengamalkan keikraman, adil dan bertimbang rasa
 • Disiplin diri yang tinggi
 • Daya kepimpinan yang tinggi


Potensi

 • Berwawasan
 • Berupaya menangani masalah dan cabaran
 • Peka kepada perubahan
 • Proaktif, kreatif dan inovatif

Kerja

 • Kualiti dan kuantiti kerja
 • Melaksanakan kerja dalam tempoh yang ditetapkan
 • Menggembleng s&uruh tenaga dan sumber dengan cekap
 • Menghayati peraturan

Pengetahuan dan kemahiran

 • Berusaha meningkatkan pengetahuan a Merancang, mengatur dan melaksanakan
 • Berkebolehan dan berani membuat keputusan selaras dengan matlamat dan wawasan sekolah
Komunikasi

 • Kecekapan berkomunikasi yang tinggi
 • Kebijaksanaan mewujudkan suasana permuafakatan
 • ‘PR’! Public Relation yang baik

Prinsip Berkomunikasi Dalam Islam

 • Bercakap dengan lemah lembut
 • Menggunakan hikmah dan nasihat yang baik
 • Bercakap benar
 • Mengambil kira pandangan dan fikiran orang lain

Ilmiah

 • Dapat menghasilkan kertas kerja/kertas cadangan/kertas konsep/buku
 • Dapat melaksanakan Kajian Tindakan/Research and Development

Apa Guru Cemerlang boleh buat

 • Bersikap dan bertindak dengan adil
 • Menjadi peran contohan (Role-Model)
 • Galakkan komunikasi (open communication)
 • Bersikap penyokong (supportive)
 • Meluaskan pembacaan dan mengamalkan ilmu bermanfaat

Peranan Dan Tanggungjawab Guru Cemerlang

1. Membuat perancangan pengajaran dan melaksanakan pengajaran matapelajaran (m/p) kepakaran:

 • Menyediakan Rancangan Pengajaran
 • Mengajar m/p atau bidang kepakaran
 • Merancang dan melaksanakan tugas
 • Menentukan status semasa pencapalan Take-Off-Value).
 • Mengamalkan kaedah/strategi P&P yang kreatif dan terkini.
 • Mengenalpasti secara spesifik kelemahan dan kekuatan murid.
 • Menyediakan program pengayaan bagi murid cemerlang dan pemulihan bagi berprestasi rendah.
 • Memantau, melapor dan menganalisis kemajuan pencapaian akademik setiap murid yang diajar.

2. Memimpin dan membantu tugas kurikulum dan kokurikulum berkaitan m/p kepakaran I bidang pengkhususan

 • Menjadi ahli panitia m/p kepakaran
 • Menjadi pakar rujuk m/p kepakaran
 • Membantu mengatasi kelemahan dan membimbing murid dalam m/p.
 • Menyelaras penyediaan rancangan strategik, taktikal dan operasi P&P.
 • Merancang dan menjadi fasilitator dalam bengkel peningkatan profesionalisme guru.
 • Menjadi penasihat persatuan akademik m/p kepakaran atau bidang pengkhususan.
 • Merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum yang boleh membantu meningkatkan prestasi akademik murid.
 • Menyediakan laporan kemajuan setiap murid dalam aktiviti kokurikulum, m/p kepakaran atau bidang pengkhususan

3. Menjadi pakar rujuk, memberi nasihat dan membimbing guru dalam m/p kepakaran.

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti perkembangan staf dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.
 • Menjadi mentor kepada guru dalam bidang pedagogi berkaitan strategi pengajaran
 • Memberi maklum balas kemajuan guru kepada GB/Pengetua dan guru berkenaan
 • Memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada guru di institusi persekitaran yang memerlukan kepakaran.

4. Menjalankan kajian, rnenghasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan, meneroka inovasi
dan penemuan baru serta membentangkan hasil

 • Menjalankan kajian dan/atau inovasi dalam m/p kepakaran / bidang pengkhususan
 • Menghasilkan penulisan/artikel berkaitan pendidikan khasnya dalam m/p kepakaran atau bidang pengkhususan
 • Membentang hasil kajian/penulisan berkaitan m/p kepakaran atau bidang pengkhususan untuk perkongsian ilmu
 • Selain peranan dan tanggungjawab yang berkenaan, guru cemerlang juga perlulah:
 • Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pegawai Pelajaran Daerah, Pengarah Pelajaran Negeri dan Pengarah Bahagian di KementerianPelajaran Malaysia
 • Menjalankan tugas berkaitan m/p kepakaran / bidang pengkhususan yang diarahkan dan semasa ke semasa dengan kebenaran Guru Besar/Pengetua/Ketua Jabatan

Guru Cemerlang juga bertanggungjawab memaklumkan secara rasmi sebarang perubahan dan segi pertukaran jawatan, penempatan dan apa juga perubahan daripada status perkhidmatan kepada Bahagian Sumber Manusia serta Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti Ibu Pejabat dan Negeri.

Bidang latihan yang perlu dikuasai oleh Guru Cemerlang:

 • Kemahiran Kaunseling
 • Kemahiran Berkomunikasi
 • Pengurusan Krisis dan Risiko
 • Kernahiran Menguruskan Stress
 • TQM
 • Kemahiran Perundingan
 • Pengurusan Kepimpinan
 • Program Pembangunan Profesional Berterusan
 • Kursus, seminar dan bengkel
 • Sandaran
 • Program Penandarasan
 • Sabatikal
 • On-the-job training
 • Coaching/Mentoring

Seorang Guru Cemerlang yang berkesan pada pandangan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti adalah seorang yang profesional, mempunyai ciri-ciri kecemerlangan dan dapat melaksanakan tugas­tugas pengurusan serta melaksanakan P&P dengan terbaik.


SIKAP NEGETIF MURID - PUNCA GURU MERADANG’

‘SIKAP NEGETIF GURU - PUNCA MURID KECUNDANG’


Good Luck and All The Best.

Sekian, Terima Kasih Wassalam


Hj. Osman bin Toroh
JNJK Alor Setar, Kedah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan